top of page

Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichia pastoris un Kluyveromyces lactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. (BioHeme)

Projekta statuss: Aktīvs

Projekta izpildes laiks: 01.01.2022. līdz 30.11.2023 (23 mēneši)

Projekta tips: ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs: 1.1.1.1/21/A/044

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 540 540 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 81.96 % apmērā – 443 026.58 EUR

 

Projekta vadītājs: Juris Vanags

 

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

 

Sadarbības partneri

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

A/S Biotehniskais centrs

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt efektīvas fermentācijas ar piebarošanu un tas mērogošanas metodes augu izcelsmes gaļas aizstājēju ražošanai, izmantojot rekombinantus (leghemoglobīnu ražojošus) Pichia pastoris un Kluyveromyces lactis celmus

 

Projekta galvenās darbības: 

Projekta galvenās darbības sevī ietver radīt divus ģenētiski modificētus raugu celmus, kuri spētu utilizēt lētus un brīvi pieejamus substrātus hemproteīnu biosintēzei. Kā arī izstrādāt sekojošo: efektīvas fermentācijas tehnoloģijas abiem iepriekš iegūtiem raugu celmiem; procesu matemātiskus modeļus; efektīvas uz modeli-bāzētas kontroles sistēmas, kas ļautu automātiski vadīt hemeproteīnu biosintēzes procesus gan periodiskā, gan pusperiodiskā režīmā. Papildus projektā plānots veikt hemeproteīnu ražošanas procesu teorētisku un praktisku mērogošanu līdz pilot-mērogam, kā arī novērtēt izstrādāto fermentācijas procesu un saistīto sistēmu komercializācijas potenciālu.

1. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.01.2022 līdz 31.03.2022

2. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.04.2022 līdz 30.06.2022

3. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.07.2022 līdz 30.09.2022

4. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.10.2022 līdz 30.12.2022

5. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.01.2023 līdz 31.03.2023

6. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.04.2023 līdz 30.06.2023

7. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.07.2023 - 30.09.2023

8. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.10.2023 - 30.11.2023

Lapa atjaunota 30.11.2023

Cryptheconidium.png
bottom of page